Einschreibung Wintertraining / inscription entraînement hiver - online

Einschreibung Wintertraining / inscription entraînement hiver - online

Léif Tennisfrënn,
D'Aschreiwung fir den Wantertraining vun der Tennisschoul ass online. Dir kennt är Kanner/Jugendlecher also fir den Training zu Grevenmacher an/oder Echternach ab elo maachen. Den Trainer huet iech am Prinzip schon matgedeelt weini a wou ärt Kand/Jugendlechen traineieren wärt.
Mir soen am Viraus Merci.
den Comité vum TCE
 
Liebe Tennisfreunde,
Die Einschreibung zum Wintertraining der Tennisschule ist ab sofort online. Sie können ihr Kind/Jugendliche(r) also zum Training in Grevenmacher und/oder Echternach einschreiben wie bereits mit dem Trainer vereinbart.
Wir danken ihnen im Voraus.
der Vorstand des TCE
 
Chers amis du TCE,
L'inscription pour l'entraînement d'hiver est dès maintenant online. Vous pouvez inscrire votre enfant/adolescent pour l'entraînement à Grevenmacher et/ou Echternach comme convenu avec l'entraîneur.
Nous vous remercions d'avance.
le comité du TCE