Merci der Gemeng Echternach
Den Tennis seet der Gemeng Echternach an dem Fieschter e groussen MERCI fir d’Opstellen vun den Zuschauerbänken bei den Terraien. D’Elteren an d’Supporter freen sech.

Merci der Gemeng Echternach