De Comité

De Comité vum TCEchternach setzt sech aus maximal 9 Bénévolen zesummen. Am Moment sinn 7 Platzen vum Comité besaat.
 
Président - Jacques WELTER
Vice-présidente - Sylvia KOHL
Trésorier - Paule KREMER
Secrétaire sportif - Jean-Paul DELHEZ
Secrétaire administrative - Anne DECKER
Marketing & social media - Chantal DIMMER
Membre - Steve OSMANSKI